Ne mund t'ju ndihmojmë të investoni në infrastrukturë të qëndrueshme.

Shërbime

Çfarë ofrojmë :

Ndërtime  Civile dhe Industriale
Ndërtime Civile dhe Industriale

Rikonstruksion dhe Riforcime të objekteve ekzistuese.
Ndërtime parafabrikat beton-arme, struktura metalike dhe druri.
Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti.

Punime në Infrastrukturë dhe Transport
Punime në Infrastrukturë dhe Transport

Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha etj
Sinjalistika rrugore jo ndriçuese.
Barrierra dhe mbrojtje rrugore.

Projektim
Projektim

Projektim Objekte Civile-Industriale prej murature e skelet Beton-Arme.
Projektim Objekte Civile e turistike prej druri.
Projektim të instalimeve Hidro-Termosanitare.

Vlerësime Inxhineri - Ekonomike të Pasurive të Paluajtshme
Vlerësime Inxhineri - Ekonomike të Pasurive të Paluajtshme

Ndërtesa, truall, objekte të dëmtuara nga tërmeti.
Konsulencë inxhinierike në ndërtim
Sigurim i objekteve të ndërtuara dhe riforcuara në Kompani Sigurimi

Menaxhim Projekti
Menaxhim Projekti

Arkitektonik, konstruktiv.
Elektrik, Hidraulik.
Sistem kunder zjarrit, system uji.

Auditim të Efiçensë së Energjisë
Auditim të Efiçensë së Energjisë

Përmirësimi i performancës energjetike në ndërtesa, manifakturë dhe produkte industriale për ndërtimin si dhe në transport.

Riforcim me  Metodën e Troketimit l SHOTCRETE
Riforcim me  Metodën e Troketimit l SHOTCRETE

Ka përbërje beton që përcillet përmes një tubi dhe aplikohet në sipërfaqe mbështetëse.
Aplikohet në mure mbajtëse të ndërtesave civile, ura, vepra arti etj.
Makineria që disponojmë është e çertifikuar nga BE.

Riforcim me Metoden e Fibrës së Karbonit l C-FRP
Riforcim me Metoden e Fibrës së Karbonit l C-FRP

Ka në qendër të vëmendjes përdorimin e  Fibrës së Karbonit.
Ky material zëvendëson materialet metalike në shumë aplikime strukturore të betonit, pasi mban ngarkesa përgjatë gjatësisë së fibrës dhe siguron forcë dhe ngurtësi në një drejtim.

Konstruksione metalike me Partner Distributor CUALIMETAL S.A.U
Konstruksione metalike me Partner Distributor CUALIMETAL S.A.U

Kompani per kapanone industriale per fabrika
Kapanone me mbulese me panele sanduich
Membrana metalike te varura
Parking me konstruksione celiku
Tenda per cati me konstruksione metalike
Projektim konstruksionesh metalike